Privacybeleid

Introduction

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door:
Het advocatenkantoor Praxislaw, een burgerlijke vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (een feitelijke vereniging), met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Waterloosesteenweg 412F/2, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0850.208.661 (hierna: “Praxislaw” of “Wij”).

Tel : +32 2 344 18 45
Fax : +32 2 347 21 21 23
E-mail : info@praxislaw.eu
Het contactgedeelte van de website www.praxislaw.eu (https://www.praxislaw.eu)

Praxislaw is de verantwoordelijke voor de verwerking van de Persoonsgegevens die door de cliënt worden meegedeeld in het kader van de dienstverlening van Praxislaw of door de Gebruikers via de Website van Praxislaw of enig ander middel (hierna: “de Gebruikers”). Praxislaw is derhalve verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.
Als u contact met ons wilt opnemen in verband met deze Privacy- en vertrouwelijkheidsverklaring, aarzel dan niet om dit te doen via bovenstaande contactgegevens.

1.1. Praxislaw respecteert de privacy van de Gebruikers (hierna: de “Gebruikers” of “U”) van de website https://www.praxislaw.eu (hierna: “de Website”).

1.2. In onderstaande paragrafen worden de specifieke verplichtingen van Praxislaw uiteengezet met betrekking tot de verwerking van Persoonlijke Gegevens op grond van de toepasselijke Privacywetgeving.

1.3. Toegang tot de Website impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Gebruiker van dit privacybeleid (hierna “het Privacybeleid”). Praxislaw verwerkt, overeenkomstig dit Privacybeleid, de persoonsgegevens die de Gebruiker overmaakt (via de website of enig ander middel) in het kader van de dienstverlening door Praxislaw. In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe wij persoonlijke informatie die wij van u ontvangen wanneer u deze Website gebruikt, verzamelen, gebruiken en anderszins ermee omgaan.

1.4. Praxislaw verbindt zich ertoe de gegevens die zij ontvangt met betrekking tot de identiteit en het persoonlijke leven van een natuurlijke persoon (Persoonlijke Gegevens) vertrouwelijk te houden en verbindt zich er in dit verband toe om Persoonlijke Gegevens te verzamelen en/of te verwerken in strikte overeenstemming met de toepasselijke Privacywetgeving, in het bijzonder de Belgische Privacywet van 8 december 1992 (betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) en de Algemene Verordening (EU) 2016/79 (betreffende de bescherming van persoonsgegevens) vanaf de implementatie ervan op 25 mei 2018.

1.5. Praxislaw kan het Privacybeleid wijzigen en aanpassen om het in overeenstemming te brengen met alle nieuwe toepasselijke wet- en/of regelgeving, elke aanbeveling van de Belgische toezichthoudende autoriteit, richtlijnen, aanbevelingen, gebruiken van het Europees Comité voor gegevensbescherming en rechterlijke beslissingen op dit gebied. Alle wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze op de Website worden gepubliceerd. Wij raden u daarom aan dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen. Belangrijke wijzigingen worden aangekondigd op onze website.
Deze Privacy- en vertrouwelijkheidsverklaring laat het recht van Praxislaw onverlet om personen te identificeren die trachten de Website of de eraan onderliggende systemen uit te schakelen, te hacken, te overspoelen of anderszins te beschadigen.

Verwerking van persoonlijke gegevens via website of e-mail

2.1. De Gebruiker heeft toegang tot de Website zonder dat hij Persoonlijke Gegevens hoeft te verstrekken, zoals bijvoorbeeld zijn voornaam, achternaam, postadres, telefoonnummer, enz.

2.2. De Gebruiker kan echter bepaalde Persoonlijke Gegevens doorgeven via contactformulieren of door Praxislaw een e-mail te sturen..

2.3. Het Privacybeleid is geldig voor alle gehoste pagina’s op de Website. De Website kan verwijzingen bevatten – met inbegrip van hyperlinks – naar websites van derden en/of sociale media. Praxislaw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige verwerking van Persoonlijke Gegevens via deze websites of sociale media. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om zorgvuldig het volledige Privacybeleid op de bovengenoemde websites of media te lezen.

Verwerking van persoonlijke gegevens in het kader van een bestaande of toekomstige professionele srelatie

3.1. Praxislaw zal alle Persoonlijke Gegevens die zij zou ontvangen in het kader van haar (potentiële) professionele relatie met een (potentiële) Gebruiker of enige andere derde verwerken in overeenstemming met de toepasselijke Privacywetgeving.

3.2. Praxislaw zal uitsluitend de Persoonlijke Gegevens verzamelen die strikt noodzakelijk zijn om de doeleinden te bereiken waarvoor de Persoonlijke Gegevens zijn verzameld zoals bepaald in artikel 5 hieronder.

Welke informatie verzamelen we ?

4.1. Gegevens die door het actief optreden van de gebruikers aan Praxislaw worden overgemaakt

Door het verstrekken van Persoonlijke Gegevens via de Website/E-mail of in het kader van een (potentiële) professionele relatie, stelt de Gebruiker Praxislaw in staat om de volgende informatie te verzamelen en te verwerken, voor de doeleinden bepaald in punt 5:

 • identificatiegegevens zoals voornaam en achternaam, aanhef, telefoonnummer, e-mailadres, mobiel nummer, faxnummer, bedrijfsnaam, adres, functie, bedrijfsadres, geboortedatum en -plaats, alle andere persoonlijke informatie in het CV van een Gebruiker, enz;
 • de communicatie tussen de Gebruiker en Praxislaw;
 • de bankgegevens die nodig zijn voor de Diensten, zoals rekeningnummers, IBAN, BIC en SWIFT- gegevens;
 • de informatie die nodig is voor facturatie;
 • elke andere informatie die nodig is om de Diensten te kunnen uitvoeren;
 • alle andere informatie die de Gebruiker vrijwillig aan Praxislaw meedeelt via de Website of enig ander middel voor een doeleinde dat in het Policybeleid vermeld staat.

Voor het verlenen van een Dienst, is het mogelijk dat Praxislaw bepaalde specifieke gegevens nodig heeft zoals :

 • gegevens betreffende de gezondheid;
 • gegevens betreffende strafrechtelijke procedures waar de Gebruiker (potentieel) in betrokken is.

Praxislaw verzamelt geen gevoelige gegevens zoals informatie over ras, seksuele geaardheid, etniciteit en politieke of religieuze overtuigingen of medische gegevens. Praxislaw raadt Gebruikers ten zeerste aan dergelijke gegevens niet aan Praxislaw door te geven. Indien de Gebruiker er echter voor kiest om informatie aan Praxislaw te verstrekken die hem direct of indirect aanbelangen (bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatie), erkent de Gebruiker en gaat hij ermee akkoord dat deze informatie in onze dossiers kan terechtkomen waarbij de Gebruiker aan Praxislaw de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming geeft om dergelijke gevoelige gegevens te verwerken.

4.2. Gegevens die bij het raadplegen van de website automatisch aan Praxislaw worden overgemaakt

Cookies

Om de gebruikerservaring van de bezoeker op de Website te verbeteren en het technisch beheer te optimaliseren, kan de Website gebruik maken van “cookies”. Een cookie is een tekstbestand dat door een server van een webpagina op de harde schijf van de Gebruiker wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op uw computer te bezorgen. Cookies worden op unieke wijze aan de Gebruiker toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan de Gebruiker heeft verstrekt.

Doeleinden van de verwerking

5.1. Zonder afbreuk te doen aan wat hierboven is gespecificeerd met betrekking tot de automatisch verzonden gegevens, verzamelt, bewaart en verwerkt de Website de Persoonlijke Gegevens van zijn Gebruikers in het bijzonder voor de volgende doeleinden:

 • om een (potentiële) professionele relatie met de Gebruiker op te bouwen en uit te voeren (al dan niet contractueel);
 • het ontvangen en bestuderen van sollicitaties van de Gebruiker;
 • het verlenen van een Dienst aan de Gebruiker op diens verzoek;
 • gevolg te geven aan vragen van de Gebruiker;
 • elke marketingactie van Praxislaw waarmee de Gebruiker zich voorafgaandelijk akkoord mee heeft verklaard;
 • elk ander doel waarmee de Gebruiker uitdrukkelijk heeft ingestemd.
 • Om gebruikers te informeren over de evoluties van de Website en de functies ervan;
 • de inhoud van de Website te analyseren, aan te passen en te verbeteren;
 • de terbeschikkingstelling en het gebruik van de Website en de online-ervaring van de Gebruikers te vergemakkelijken;
 • fraude of soortgelijke onwettige activiteiten op te sporen en/of te voorkomen.

5.2. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens van de Gebruiker is:

 • Een wettelijke plicht die aan Praxislaw wordt opgelegd.
  Praxislaw is bv. tot diverse plichten gehouden op grond van wetten betreffende de antiwitwaswetgeving, belastingen en boekhouding, sociaal recht enz;
 • Het verlenen van een gevolg aan een verzoek van de Gebruiker of teneinde de overeenkomst tussen hen te kunnen uitvoeren.
  Indien de Gebruiker een verzoek formuleert aan Praxislaw, zal deze laatste persoonlijke gegevens kunnen opvragen teneinde er nuttig gevolg aan te geven. Dit geldt ook in het kader van de uitvoering van een contract indien het niet bekomen van deze informatie anders de uitvoering ervan zou beletten;
 • Een gerechtvaardigd belang in hoofde van Praxislaw met respect voor de belangen van de Gebruiker, zijn vrijheden en rechten, of
 • De toestemming van de Gebruiker. In dit geval heeft de Gebruiker het recht zijn toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de geldigheid van de reeds uitgevoerde verwerking. De gebruiker mag zich ook tegen elke commerciële communicatie vanwege Praxislaw verzetten door een e-mail te versturen naar: info@praxislaw.eu of door de inschrijving te annuleren via de e-mail of communicatie zelf.

Zoals hierboven vermeld, kunnen bepaalde specifieke persoonsgegevens verwerkt worden door Praxislaw in het kader van de Dienstverlening of op grond van:

 • De uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker;
 • Wanneer de Gebruiker zelf de gegevens publiek heeft gemaakt;
 • Wanneer de verwerking nodig is in het kader van(buiten)gerechtelijke procedures.

Bekendmaking van informatie aan derden en grensoverschrijdende overdracht van gegevens

6.1. Praxislaw zal de Persoonlijke Gegevens van de Gebruiker niet aan derden overmaken, tenzij:

 • In de hierboven vermelde gevallen;
 • Indien de Gebruiker hierom uitdrukkelijk verzoekt en om welke reden ook indien een bevoegde autoriteit of rechtbank hierom verzoekt;
 • Wanneer de overdracht noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst met de Gebruiker.

Deze derden zullen voormelde gegevens strikt vertrouwelijk houden en deze zelf slechts overdragen indien de overdracht naar leveranciers of onderaannemers noodzakelijk is voor de uitoefening van de overeenkomst of wanneer de wet of bevoegde autoriteiten deze plicht opleggen aan voormelde derden.

6.2. Praxislaw zal geen persoonsgegevens overmaken naar een derde buiten de Europese Economische Ruimte tenzij in het desbetreffende land een adequaat niveau van gegevensbescherming heeft, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

Beveiliging van de persoonlijke gegevens van de gebruiker

7.1. Informatie wordt opgeslagen op een beveiligde server en Praxislaw verbindt zich ertoe alle redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen om verlies, misbruik of wijziging van de Persoonlijke Gegevens van de Gebruiker te voorkomen.

7.2. In dit verband zijn de leden van Praxislaw (advocaten), personeelsleden of enige andere contractuele partijen van Praxislaw die toegang hebben tot deze gegevens onderworpen aan een strikte vertrouwelijkheidsverplichting. Praxislaw kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor verduistering van deze gegevens door een derde, ondanks de genomen veiligheidsmaatregelen.

7.3. De Gebruikers verbinden zich ertoe geen handelingen te stellen die in strijd kunnen zijn met het huidige Privacy- en Vertrouwelijkheidsbeleid of met de wet in het algemeen. Elke inbreuk hierop of een poging ertoe is strafbaar volgens het Strafwetboek.

Periode van bewaring

De persoonsgegevens van de Gebruiker worden alleen opgeslagen voor een periode die noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden. Praxislaw zal de persoonsgegevens na het einde van de Dienst nog bewaren, met inbegrip van communicaties of verzoeken die gericht werden aan Praxislaw, teneinde gevolg te kunnen geven aan vragen of klachten die Praxislaw bv. zou ontvangen na het uitvoeren van de Dienst, en teneinde toepasselijke wetgeving, rechtspraak of gedragscodes na te leven.

Zo erkent de Gebruiker bv. in kennis te zijn van de wettelijke plicht die op Praxislaw rust om zijn persoonsgegevens minstens vijf jaar te bewaren na het einde van de Dienst.

De rechten van de gebruiker als betrokkene

De Gebruiker heeft het recht te verzoeken om vrije toegang tot en verbetering of verwijdering van de Persoonlijke Gegevens te hebben, om de beperking van de verwerking te vragen of om zich te verzetten tegen de verwerking, alsmede het recht op portabiliteit van de persoonsgegevens. Om dit te doen, moet de Gebruiker een brief met een kopie van zijn identiteitskaart sturen naar het hierboven vermelde adres of een e-mail sturen naar info@praxislaw.eu

De Gebruiker heeft ook het recht om zijn toestemming te allen tijde in te trekken door een e-mail te sturen naar bovenvermeld adres. De Persoonlijke Gegevens van de Gebruiker worden dan onverwijld gewist.

Praxislaw zal in voornoemde gevallen binnen één maand na ontvangst van dit verzoek gevolg geven aan het verzoek van de Gebruiker, tenzij de identiteit van de Gebruiker niet kan worden achterhaald. Deze periode kan, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken, met nog eens twee maanden worden verlengd. Indien het verzoek in elektronische vorm is gedaan, wordt de informatie indien mogelijk langs elektronische weg verstrekt, tenzij de Gebruiker anders verzoekt. Indien Praxislaw niet aan het verzoek van de Gebruiker kan voldoen, zal zij hem daarvan binnen de maand na ontvangst van het verzoek van de Gebruiker in kennis stellen.

De Gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, d.i. “de Gegevensbeschermingsautoriteit”, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, KBO nr. 0893.076.921. Deze autoriteit kan ook worden gecontacteerd via e-mail:
contact@apd-gba.be

Met betrekking tot minderjarigen

Personen jonger dan 18 jaar en personen die niet volledig handelingsbekwaam zijn, mogen hun Persoonlijke Gegevens niet aan Praxislaw doorgeven. Indien dergelijke informatie echter wordt doorgegeven, zal Praxislaw nooit aansprakelijk worden gesteld voor de verwerking van dergelijke informatie.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

Het Privacybeleid wordt beheerst door de Belgische wetgeving.

In geval van geschillen met betrekking tot dit Privacybeleid, zullen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel (België) uitsluitend bevoegd zijn, voor zover de wet dit toelaat.

De Gebruiker verbindt er zich toe om, alvorens een juridisch geschil aan te gaan, het geschil op een minnelijke manier trachten op te lossen door eerst rechtstreeks contact op te nemen met Praxislaw, alvorens een beroep te doen op enige andere vorm van geschillenbeslechting.